مباحث گرامر

1- ساختار جمله

2- شبه جمله ها 

3- صفات

4- قیدها

5-  ساختهای موازی

6- اسامی